Proizvodi

• Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja rezane građe i izrada drvenih elemenata različitih dimenzija za različite namjene.
• Vlastitim prijevozom ali koristeći i usluge drugih prevoznika vršimo transport sirovina (trupci jele, smrče, bukve i hrasta) sa mjesta sječe do naših pogona. Sortiranje sirovine se vrši prema vrsti drveta, dimenzijama i kvalitetu.
• Tehnološki postupak obrade drveta je usklađen sa normativima i procesima prema najmodernijim svjetskim standardima.
• Dio elemenata koji je namjenjen finalnoj preradi suši se u vlastitoj sušari do potrebne vlažnosti odnosno suhoće, dok se ostali elementi prirodnim putem suše na otvorenom skladišnom prostoru. Toplotna energija za sušaru se dobija iz vlastite kotlovnice koja kao gorivo koristi piljevinu i drvene otpatke nastale u procesu obrade i prerade drveta.